Консултации във всички области на правото: дружествено право, облигационно право, несъстоятелност, вещно право, строителство, административно право и административен процес, трудово право и социално осигуряване, финансово, данъчно и застрахователно право, наказателно право и процес, семейно и наследствено право, енергетика и природни ресурси. Кантората извършва процесуално представителство пред съд и арбитраж. Регистрира дружества по Търговския закон, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми, офшорни компании.
Респект консулт
Респект консулт
Респект консулт

Основни СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

за подробна информация кликнете върху заглавията

Дружествено право. търговски сделки. облигационно право. несъстоятелност

"Респект консулт" предлага всичко в областта на дружественото право - от първоначалното учредяване и структуриране на всички видове дружества по Търговския закон, консултации за избор на най-подходящата форма, учредяване на клонове, до извършването на цялостни счетоводни услуги.

богат опит в търговското право

Адвокатите на кантората имат богат опит в търговското право и това гарантира на клиентите качествени услуги и консултации при поставяне основите на нов бизнес и създаването на местни структури на чуждестранни компании.

Юристите на "Респект консулт" консултират по въпроси, свързани с промени в размера и структурата на капитала, промяна в собствеността между съдружници/акционери, подготовка на правни документи - във връзка със свикване на общи събрания на управителните и контролните органи на дружеството, респ. на съдружниците и акционерите. Придобиване на лицензи, разрешителни - необходими за работа в съответните отрасли.

Адвокатите съветват клиентите и подготвят документацията при вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна в правната форма, изкупуване на търговско предприятие и др., както и извършват представителство пред Комисията за защита на конкуренцията.

Консултантската кантора може да изготви правен анализ по желание на купувачи, продавачи, както и финансиращи страни по всички аспекти на сделката, предлага и представителство при водене на преговори, изготвяне на протоколи за партньорство, договори за конфиденциалност, писма и др.

"Респект консулт“ съветва, подготвя документи и представителство във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговските дружества, вкл. представителство в съда по всички етапи на несъстоятелността на клиенти и в двете качества – на кредитор и на длъжник. Фирмата има значителен опит в консултиране на клиенти в качеството на кредитори за обезпечаване на вземанията им при несъстоятелност на техен длъжник.

изготвяне на всички видове договори

Дружеството изготвя всякакъв вид търговски договори и участва в преговори при търговските сделки. Екипът натрупа богат опит в изработването на дългосрочни договори за наем, въз основа на партньорството си с един от най-големите търговски комплекси в България.

Вещно право. недвижими имоти. строителство

"Респект консулт" е водещо консултантско дружество в страната със своя дългогодишен опит в областта на недвижимите имоти и строителството. То е партньор на една от най-големите строителни компании в България – "Сиенит Холдинг" АД.

Фирмата има специализирано звено, което посредничи за избора на най-подходящия недвижим имот и придобиването му, предоставя пълно правно обслужване по строителните договори, споразумения, изготвяне на договори за наем, договори за управление на недвижими имоти и многофункционални комплекси, процесуално представителство по дела от вещноправен характер.

Консултации при големи инвестиционни проекти

Екипът е съветвал български и чуждестранни инвеститори при закупуване на недвижими имоти и изграждане на жилищни, ваканционни, търговски и промишлени комплекси. В тази връзка предлага консултация за избор на най-подходящия недвижим имот, цялостно правно проучване на историята на собствеността, липса на тежести от трети лица на недвижимия имот. Адвокатите предлагат и най-подходящия начин за придобиване на недвижимия имот – нотариален акт, апорт и др. в зависимост от конкретните икономически нужди, както и консултации за всички аспекти, които могат да възникнат от данъчен характер.

Комасация на земеделски земи

"Респект консулт" има изключително богат опит в комасацията /окрупняване/ на земеделски земи – снемане на пълния статус на собствениците на имотите, издирване и преговаряне със собствениците, представителство във всички държавни и общински служби, вкл. Агенция по геодезия, картография и кадастър. Адвокатите на дружеството са консултирали едни от най-големите сделки с недвижими имоти в България.

"Респект консулт" е съветникът на български и чуждестранни инвеститори, при придобиването на собственост, наем, финансови и търговски партньорства в някои от най-големите индустриални зони в страната.

Сдружения с нестопанска цел. фондации. консорциуми

Дружеството регистрира Юридически лица с нестопанска цел, фондации, консорциуми, дружества по ЗЗД и др. Предлага правни консултации и услуги, помощ при свикване на общи събрания, изготвяне на протоколи, покани и всякакъв вид документация, свързана с администрирането и управлението на такъв вид организации.

Изпълнява функцията на корпоративен секретар, като следи за законовото протичане на събранията, събирането на всички документи, съхраняването им в специален архив.

Енергетика и природни ресурси

"Респект консулт" съветва клиентите по въпроси свързани с изграждането на мощности за производство, пренос, разпределение и търговия на електроенергия, включително и от възобновяеми източници. Извършва представителство пред Министерството на икономиката и енергетиката и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, държавни и общински органи и др.

Специалисти от фирмата участваха дейно в преговорите и изготвянето на документацията по сделката с една от най-големите компании в света, занимаваща се със соларна енергия, във връзка със строителството на най-големия фотоволтаичен парк в България.

Административно право и административен процес

Юристите на "Респект консулт" са вещи в консултирането и подготовката на документация по административно правни въпроси. Представляват клиентите по административни въпроси и процедури пред различни държавни и общински органи, включително Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия по финансов надзор, административните съдилища, Върховен административен съд и др.

Трудово право и социално осигуряване

"Респект консулт" подпомага своите клиенти по въпросите на трудово и осигурителното законодателство. Услугите включват, както абонаментни консултации на Дружества относно трудово-правни и осигурително-правни въпроси, така и подпомагане на отделни физически лица с проблеми в трудовото и осигурителното законодателство.

Служба по трудова медицина

Към "Респект консулт" работи Служба по трудова медицина – една от първите в страната. Тя консултира и подпомага експертно работодателите, според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за прилагане на превантивни подходи, въвеждане на принципа за постоянно подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Извършва здравно наблюдение като за целта кореспондира с компетентни лекарски екипи за провеждане на профилактични прегледи.

Съдейства на работодателите при коригиращи мероприятия във връзка с отстраняване на предписанията на контролните органи.

Финансово, данъчно и застрахователно право
Заеми, данъци, застрахователи

"Респект консулт" извършва услуги и консултации в банковата и финансовата сфера, корпоративните финанси, обезпечаването на заеми, проектно финансиране, кредитиране на клиенти, кандидатстване за заеми, като в т.ч. представлява интересите на клиентите при кандидатстването им за получаване на банков заем.

Юристите предлагат съвет и защита във всички области на данъчното законодателство – ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, спогодби за избягване на международното данъчно облагане и др. Адвокатите съветват относно възможностите за благоприятни данъчни решения, процесуално представителство по дела с данъчен характер и др. Осъществяват консултации и услуги свързани с всички сфери на застраховането - животозастраховане, имуществено застраховане, трудови злополуки, професионална отговорност и други при сключване на застрахователни договори.

Дружеството представлява клиентите с изготвяне на жалби до Комисията за финансов надзор и застрахователните и презастрахователните компании в случай на спорове при настъпило застрахователно събитие. Предлага процесуално представителство в съда или извънсъдебни структури по отношение на застрахователни дела.

Регистрации на офшорни компании

"Респект консулт" регистрира търговски фирми в офшорни зони като Кипър, Панама и Британските вирджински острови с възможност за регистрация на ново дружество или за закупуване на вече регистрирано такова. Пълно представителство в процеса по регистрация или закупуване на фирмата. При покупка на готово Дружество - предоставяне на декларация от досегашния собственик за липса на задължения на фирмата.

Пълно обслужване на офшорни фирми

Работи с професионалисти от посочените държави, осигурява офис и адрес за регистрация и кореспонденция. След регистрацията се предоставя цялостно обслужване на фирмата - счетоводство, обработване на текуща кореспонденция, поддръжка на административна документация, управление на банкови сметки, координация на бизнес процеса и др.

Наказателно право и процес. Адвокатска защита

"Респект консулт" извършва правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право. Предлага съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство, при повдигнато обвинение за извършено престъпление, при наложена мярка за неотклонение, при извършване на следствени действия, съдебна защита по наказателни дела, обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред.

Предоставя съдействие и правна защита на лица, пострадали от престъпление – изготвяне на жалби до компетентните органи, предявяване на граждански искове за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Семейно и наследствено право

Адвокатите на компанията съветват по всички правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, както и при дела, свързани с наследственото право – имуществените отношения във връзка с преминаването на имущество от едно към други лица.

Процесуално представителство пред съд и арбитраж. Правна защита

Дружеството предлага представителство при искови производства пред всички инстанции на съдилища на територията на Република България: граждански, наказателни, търговски спорове, вътрешен търговски арбитраж, данъчни дела, защита по трудови спорове, административни дела във връзка с регулирани дейности - воден сектор, енергетика, митници, внос на стоки, концентрация, монопол; концесии, обществени поръчки - обжалване решенията на възложителите по отношение на възлагане на обществени поръчки, дела за застрахователни претенции. „Респект консулт“ осигурява представителство пред особени юрисдикции - Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация.

Счетоводни услуги

За да получи клиентът цялостно обслужване "Респект консулт" предлага и квалифицирани счетоводни услуги от специалисти-счетоводители.