Услуги по устройство на територията Комплексни услуги за реализиране на строителни намерения

Респект консулт предлага комплексни услуги на своите клиенти за реализиране на строителни намерения - решаване на проблеми, свързани с устройствени планове, грешки и непълноти в кадастрални карти, съдействие по снабдяване със скици, визи и др. Дейностите включват:

Работа с администрация 

Представителство в Общини в териториално- административен център – Пловдив, както и Областна управа – Пловдив; административна координация,

Заявления и преписки, свързани с:

 • Проучване на документация, налична в архива на Общините, свързана с неправилно записана или възстановена собственост;
 • Проучване на документация, свързана с грешки в кадастралните и регулационни планове и грешки в Кадастралната карта и имотния регистър;
     - Намиране на решение и предоставяне на начини изправяне на грешките в съответната карта и регистри;
     - Провеждане на процедурата по отстраняването и поправката им;
 • Уреждане на отношения, свързани с права на прокарване, и учредяване на сервитути;
 • Проучване на документация, свързана със сгради, паметници на културата и консултация за най-целесъобразно решение; Работа, свързана със Закона за устройство на територията и Закона за Културното наследство;
 • Проучване на документация, свързана с устройствения статут на даден обект /недвижим имот/ и възможностите за промяна на устройствените параметри или за изработване на нови такива;
 • Проучване и предвиждане на документация, свързана със закупени или възстановени земеделски земи, включени в обхвата на така наречените „стопански дворове“, включително промяна предназначението йм за други нужди;
 • Процесуално представителство пред административен съд, свързано със Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър; обжалване на актове, издадени съобразно Закона за водите;

Свържете се със специалист:

Здравка Хаджийска