Процесуално представителство правна защита

Ние предлагаме представителство при искови производства пред всички инстанции на съдилища на територията на Република България: граждански, наказателни, търговски спорове, вътрешен търговски арбитраж, данъчни дела, защита по трудови спорове, административни дела във връзка с регулирани дейности - воден сектор, енергетика, митници, внос на стоки, концентрация, монопол; концесии, обществени поръчки - обжалване решенията на възложителите по отношение на възлагане на обществени поръчки, дела за застрахователни претенции.

Респект консулт осигурява представителство пред особени юрисдикции - Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация.