Николай Василев
Имиграционен консултант

Като адвокат, Николай Василев е съветвал предимно търговски дружества в областта на корпоративното и облигационното право. Той има богат опит в консултиране и изготвяне на цялостната документация по различни преобразувания - отделяне, разделяне, вливане, сливане, продажба на търговско предприятие, ликвидация. Специалист е по въпроси свързани с промени в размера и структурата на капитала, промяна в собствеността между съдружници/акционери, оказва помощ за свикване на общи събрания на управителните и контролни органи на дружествата, респ. на съдружниците и акционерите.

Николай Василев е работил и в областта на имиграционното право и българското гражданство, като съдейства на чуждестранни инвеститори и граждани за законното им установяване в Република България. 

Образование

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет, Магистър по право
Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив

Езици

Български, английски

Членства

Член на Ротари Клуб Пловдив Филипопол, Дистрикт 2482

Основни области на практиката:

По гореописаните дейности се свържете с Николай Василев:

Телефон +359889420250

vasilev@respectconsult.com

гр. Пловдив, 4000
бул. Марица № 154, Секция А, етаж 10