Политика на поверителност
НА РЕСПЕКТ КОНСУЛТ

Дружеството „Респект консулт" ООД, (наричано за краткост „Дружеството“), като търговско дружество, обработва данни (наричани за краткост „Лични данни“), отнасящи се до и, чрез които се идентифицира или може да се идентифицира конкретно физическо лице.

С това уведомление Дружеството, като администратор на лични данни, информира относно необходимостта да обработва лични данни. Уведомлението дава информация и за обема, целите, правното основание, средствата, начините и сроковете за обработване на Лични данни на физически лица, в качеството им на наши клиенти, партньори и контрагенти, посетители на корпоративен уебсайт, целите за които тя се използва, основанието за нейното събиране и обработване, условията за нейното съхранение, както и мерките за сигурност, приложени от Дружеството.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

За да спазва изискванията на закона и да управлява ефективно бизнеса, Дружеството обработва следните групи Лични данни:

Относно представители, лица за контакт и служители на наши клиенти, контрагенти и потенциални партньори:

Дружеството получава лични данни директно от физическите лица или юридически лица, притежаващи данни за физически лица с оглед сключване на договори и тяхното изпълнение. Такива данни са:

• Идентификационни данни (три имена, имена на официално представляващи други дружества);
• Данни за контакт (служебен адрес, телефон, електронна поща);
• Данни, относно работно място, позиция;
Относно посетители на уебсайт на Дружеството www.respectconsult.com
При посещение на корпоративен сайт www.respectconsult.com Дружеството събира информация относно IP адрес и „бисквитки”;

Посетители на Дружеството на адрес Пловдив 4000, бул.Марица 154, Секция А, етаж 10:

• Идентификационни данни (три имена);
• Данни, относно работно място;
• Изображения;


ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Във връзка със сключване и изпълнение на договор и с цел обслужването на клиенти/контрагенти:
Обработването е необходимо за:
• изпълнението на договор за услуги, сключен с партньори
• предприемане на действия преди сключването на договора по искане на Дружеството и/или партньори;
• спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството.

Във връзка с маркетинг на продукти:

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, с оглед законен интерес като търговско предприятие, при условие че пред тези интереси на Дружеството преимущество нямат интересите или основните права и свободи на физическото лице; в противен случай, Дружеството не обработва Лични данни на лицето на това правно основание.


Във връзка с определяне посещаемостта на корпоративен уебсайт:

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството, с оглед законен интерес като търговско предприятие, при условие че пред тези интереси на Дружеството преимущество нямат интересите или основните права и свободи на физическото лице; в противен случай, Дружеството не обработва Лични данни на лицето на това правно основание.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Дружеството съхранява Личните данни в електронна форма и на хартия. Освен това, Дружеството поддържа бази данни с Личните данни в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на търговската дейност, водене на счетоводство, изплащане на задължения по договори и пр. при Дружеството. Отдел юристи, Отдел Администрация и Отдел Счетоводство, където се съхраняват тези данни, съхраняват и обработват Личните данни в защитена среда.
Достъп до Личните данни, които обработва Дружеството, имат само тези Служители, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Тези лица включват служителите от Отдел Юристи, Отдел Администрация и Отдел Счетоводство, както и Отдел Сигурност в сградата, където се помещаваме.

Обработването на Лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. Дружеството използва повечето от тези форми на обработване на Личните данни.

Дружеството разполага и поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на Личните данни на физическите лица.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Дружеството съхранява Личните данни на физическите лица в съответствие с изискванията на закона и в съответствие с вътрешна процедура и докато това е необходимо за постигане на горепосочените цели, или докато законът изисква това от Дружеството, или за да може Дружеството да се защити от потенциални претенции.
След изтичането на съответния срок, Личните данни се унищожават.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ? ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИ ГИ В ТРЕТИ СТРАНИ?

Съгласно изискванията на закона и доколкото това е необходимо за изпълнение на законовите му задължения, като работодател, осигурител и данъчно задължено лице, като страна по договор за услуга, Дружеството предоставя Лични данни на:

• Държавни и общински органи, Митници, НАП, НОИ, МВР и др.– в изпълнение на законови задължения;
• Доставчици на услуги: когато Дружеството използва доставчици в изпълнение на договори или сключване на такива, като при споделянето на Вашите лични данни са взети всички необходими мерки за тяхната защита – куриерски фирми и др.
• Доставчици на услуги, наети от Дружеството за техническа поддръжка на вътрешни информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, също така и софтуерни компании, отговарящи за поддръжката на нашите уебсайтове или отделни техни функционалности. Споделянето на тези данни се основава на писмена договорка, страните като Администратори или Обработващи да осигурят адекватно ниво на защита;
Дружеството не разкрива Лични данни на лица извън Европейския съюз.

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ

Дружеството не обработва чувствителни лични данни за представители на клиенти, партньори и доставчици, посетители на уебсайтовете.

ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Дружеството осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. Дружеството прави преоценка на мерките регулярно.

Дружеството има разработени процедури и правила за сигурност, както и технически и физически ограничения за достъп и използване на личните данни.

КАК И КОГА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ВЪЗРАЗИ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО?

Всяко физическо лице има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази писмено до Дружеството срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?

За всякакви въпроси относно настоящото уведомление може да се обърне към Длъжностно лице на office@respectconsult.com

ПРОМЕНИ

Дружеството ще актуализира своевременно, като изменя и допълва, настоящата Уведомление по всяко време при необходимост, когато законови изисквания или други обстоятелства го налагат.

Дата. 30.10.2019 год.