Нашите експерти работят върху големи търговски преобразувания – сливания, вливания, апорти.
Оказваме съдействие при изготвянето на сложни и комплексни договори, свързани с всички сфери на правото.
Осигуряваме представителство пред съд и Арбитраж.
Регистрираме дружества по Търговския закон, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми.

Инвестиционни проекти

Получете комплексна услуга за сделки с недвижими имоти, инвестиционно планиране, проучване.

Жилищни и търговски имоти

Консултации в областта на недвижимите имоти

Вливане, Сливане - Разделяне, Отделяне

Получете съдействие и консултация при преобразуването на Вашата компания

Стартиране на бизнес

Регистрация на фирми, сдружения, фондации, консорциуми

Договори, търговски сделки

Получете съдействие при изготвянето на всякакви видове договори и споразумения, преговори с клиенти

Услуги по устройство на територията

Респект консулт предлага комплексни услуги на своите клиенти за реализиране на строителни намерения.

Пребиваване. Гражданство. Релокация

Имиграционни услуги. Релокация

Изпълнителни дела

Правна помощ и представителство пред ЧСИ

Кредити и данъци

Консултации относно финансови и данъчни въпроси

Процесуално представителство пред съд и арбитраж

Адвокатско представителство пред всички български съдилища и специализирани юрисдикции

Административно право и административен процес

Представителство пред административни съдилища

Счетоводни услуги

Цялостно счетоводно обслужване на търговски дружества

Респект консулт Юридически услуги, недвижими имоти, инвестиционно консултиране, проучване, финансови анализи

Консултации във всички области на правото:

Дружествено право, облигационно право, несъстоятелност, вещно право, строителство, административно право и административен процес, трудово право и социално осигуряване, финансово, данъчно и застрахователно право, семейно и наследствено право.
Кантората извършва процесуално представителство пред съд и арбитраж. Регистрира дружества по Търговския закон, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми.


Очакваме с нетърпение да работим с Вас!